Borst Bedden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld naar aanleiding van aangepaste Europese privacywetgeving. De AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 van kracht.

Contactpersoon
Namens Borst Bedden heeft Thomas Borst deze privacyverklaring opgesteld. Hij is te bereiken voor vragen of opmerkingen via info@borstbedden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Borst Bedden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken als u gebruik maakt van een dienst van Borst Bedden. Een aantal persoonsgegevens zijn optioneel, zoals het verwerken van bankrekeningnummer, gewicht of lengte; deze gegevens worden alleen verwerkt als u gebruik maakt van een abonnementsservice of ergonomische meting:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Optioneel: bankrekeningnummer;
- Optioneel: lengte;
- Optioneel: gewicht.

Borst Bedden verwerkt persoonsgegevens op basis van grondslag 4 (Uitvoering Overeenkomst) voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Borst Bedden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Borst Bedden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Borst Bedden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar thomasborst@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Borst Bedden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verantwoording
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via thomasborst@outlook.com.

Contactgegevens
Borst Bedden
Koedijkerstraat 28
1823 CR Alkmaar
Tel. 072 512 11 88
https://www.borstbedden.nl

 • Borst Bedden collectie Schramm logo
 • Borst Bedden & Kasten Hasena logo
 • Borst Bedden & Kasten opklapbedden Nehl logo
 • Borst Bedden & Kasten Cinquanta3 logo
 • Borst Bedden & Kasten Equilli logo
 • Borst Bedden & Kasten Cassenz logo
 • Borst Bedden & Kasten Novamobili logo
 • Borst Bedden Essenza logo
 • Borst Bedden & Kasten Boone logo
 • kreamat logo
 • Borst Bedden & Kasten Hefel dekbedden logo
 • Borst Bedden & Kasten Jeannette Vite logo
 • Borst Bedden & Kasten Noteborn logo
 • Borst Bedden Formesse Bella Donna logo